پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
استراتژی اصلی دانشگاه ارتقای جایگاه و مرجعیت علمی آن است

استراتژی اصلی دانشگاه ارتقای جایگاه و مرجعیت علمی آن است

https://uok.ac.ir/JiroCMS/Components/Module/Content/NewsViewer/Print.aspx?NewsID=53509&UsedModuleID=2984

 

Screenshot

 مطالب مرتبط