پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فروش تولیدات ورزشی خارجی بر اساس دیدگاه فروشندگان | بهزاد ایزدی، استادیار دانشگاه کردستان

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فروش تولیدات ورزشی خارجی بر اساس دیدگاه فروشندگان | بهزاد ایزدی، استادیار دانشگاه کردستان

http://research.uok.ac.ir/~bizadi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=43201

 

Screenshot

 مطالب مرتبط