پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
ارزشهای معماری بومی ایران با رویکرد پایدار | سارا سلیمانی، استادیار دانشگاه کردستان

ارزشهای معماری بومی ایران با رویکرد پایدار | سارا سلیمانی، استادیار دانشگاه کردستان

http://research.uok.ac.ir/~ssoleimani/ViewResearch.aspx?ResearcherID=46315

 

Screenshot

 مطالب مرتبط